"Mój Prąd"

Program dla gospodarstw domowych "Mój Prąd"


Program “Mój Prąd” jest skierowany do gospodarstw domowych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Dofinansowaniem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.

Formularzy należy szukać na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – www.nfosigw.gov.pl.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych w Polsce oraz zdecydowane zwiększenie produkcji energii z zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ma to skutkować obniżeniem emisji CO2 do atmosfery oraz umożliwić i ułatwić korzystanie z odnawialnych, ekologicznych źródeł energii gospodarstwom domowym.

Na program „Mój Prąd” został przewidziany budżet w wysokości 1 miliarda złotych. Oznacza to szansę dla nawet kilku tysięcy gospodarstw domowych w Polsce, które planują założenie własnego systemu fotowoltaicznego o mocy od 2kW do 10kW.

Dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych obejmuje zarówno koszty montażu, jak i zakupu instalacji fotowoltaicznej, w skład której wchodzą panele oraz niezbędny do działania systemu sprzęt, w tym np. inwerter oraz specjalne przewody. Co istotne, zwrot kosztów dotyczy wyłącznie urządzeń nowych, tj. wyprodukowanych nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem instalacji. Programem „Mój Prąd” nie są objęte gospodarstwa, które już mają założony tego typu system i planują jego powiększenie.

Aby wziąć udział w programie „Mój Prąd”, należy złożyć w formie papierowej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (osobiście, pocztą lub kurierem) niżej wymienione dokumenty:
• Wniosek o dofinansowanie,
• Faktura za zakup niezbędnych komponentów systemu oraz za wykonanie usługi montażu,
• Dowód opłacenia faktury,
• Dokument z danymi umowy kompleksowej, który zaświadcza o instalacji dwukierunkowego licznika.

Wynika z tego, że wnioski można składać tylko po zakończeniu inwestycji, czyli nie tylko po zakupie niezbędnych elementów, ale ich montażu. Przyjmowanie wniosków odbywa się w trybie konkursowym – oblicza się stosunek nakładów, jakie ponieśliśmy na 1kW mocy systemu, który zamontowaliśmy w naszym gospodarstwie domowym.

Program „Mój Prąd” rozpoczął się na przełomie sierpnia i września 2019 roku, a zakończy pod koniec 2025 roku.

Jeśli zatem zastanawiałeś się nad montażem mikrosystemu fotowoltaicznego w swoim gospodarstwie domowym, to teraz jest na to doskonały moment.